OFF

Ordo Dracul

Posted On torsdag, november 3rd, 2011 By admin


Ordo Dracul

Historia
Från början var där Vlad Tepes III, greve Dracula, den Store Spetsaren, som med brutalitet och fullkomligt förakt för människoliv bedrev krig mot turkarna och det Osmanska riket. Hans öknamn kom av att han ofta roade sig med att låta fångar bli spetsade på pålar på slagfältet, samtidigt som han intog måltid.
Historieskrivningen skiljer sig från den officiella härefter och börjar närma sig myterna. Det är sant att Dracula tillhörde Drakarnas Orden som syftade till att försvara kristendomen och att han dog år 1476. Han reste sig dock på natten, som Besläktade, med förbannelsen som en gåva direkt från Gud. Snart kom han att bli involverad i de Besläktades affärer, med Invictus, där han deltog i deras politiska affärer. Han sökte dock att överkomma förbannelsen från gud och sökte förändring. Han sökte sig först till Lancea Sanctum, därefter till Cirkeln för svar, men fann att de båda föll i hans ögon. De kunde båda förändra sin värld, men inte sig själva.
Han Omfamnade sina fruar, formulerade grunderna för Drakens Riter och grundlade Orden. Strax därefter trädde han i dvala och överlät ledningen av Orden till sina fruar. Dessa hade distinkt olika syn på vad som var viktigt inom Ordo Dracul och rivaliteten dem emellan återfinns än i natt. Man växte särskilt i universitetsstäder, men motarbetades av de andra förbunden, därför tog de tre sekel för Orden att se framgång,
I början av 1800-talet försvann inflytandet från fruarna, mänskligheten gick in i en fas av industrialism och Ordo Draculs medlemskap ökade dramatiskt. Ordens historiker pekar på flera fakorer, spiritualismens intåg, den vetenskapliga metoden och frimurarna. Nu fick de möjlighet att påverka det mänskliga samhället och få inflytande i salongerna, ett sätt arbeta efter och ta hjälp av dödliga forskare och ett sätt att sprida information. Ordo Dracul blev ett hemligt sällskap som tillät sina medlemmar att vara medlemmar i andra förbund.
Så anlände Bram Stokers Dracula, en succé bland de dödliga och ett huvudbry bland de Besläktade. Många av de Äldre mindes ett litet förbund som sade sig stamma från Dracula och man började göra efterforskningar. Snart kom sanningen i dagen, Ordo Dracul fick ljuset på sig. Orden hade inget annat val än att träda fram och formera sig som ett förbund i likhet med de övriga.
Krigen under 1900-talet var förödande för mänskligheten, likväl som för de Besläktade. Särskilt Ordo Dracul led svårt av Hitlers jakt på oliktänkare och hemliga förbund. Hans ockulta intressen, förbudet mot frimurare och inrättandet av Thulesällskapet gjorde att Orden förlorade åtskilliga Wymnästen i Tyskland och i ockuperade områden. Information, Wyrmnästen och högaktade medlemmar förlorades i eld och oförståelse.
Idag är Ordo Dracul det mest framstående förbundet inom vetenskap, vilket inom förbundet innebär mycket inbördes kamp om att komma först med upptäckter. 1900-talets explosion av teknik och vetenskap gör att Orden har svårt följa med och samtidigt hinna förkovra sig inom Stigarna.

Ordo Dracul
Från Invictus tog Vlad Tepes titlarna och gjorde det än mer utstuderat, närmast vetenskapligt. Skalan baseras på hur väl man känner Drakens stigar. Istället för makt handlar det om att söka kunskap, medel för att utvecklas, att bli mer. För att gå vidare måste lärlingen söka en mentor, någon som har mer kunskap, någon som har mer status. På det sättet kan man lära sig en ny Stig eller gå vidare på en man redan är inne på. Målet är att förvandlas till någonting annat, någonting mer, någonting som är lika mycket större än en vampyr, som en vampyr är gentemot en människa. Ännu har ingen lyckats, men hoppet och tiden står bakom Ordo Dracul och man ser i de Stigar som är allmänt accepterade, och även i de esoteriska, kvintessensen av den varelse man hoppas på att skapa, någonting som tål solljus och eld, som knappast behöver blod för att överleva, som har alla fördelar av en Besläktad men inga nackdelar.

Att jaga drakens svans
Förändring och utveckling är någonting som fascinerar Ordensmännen. Ett exempel på detta är en övning som särskilt de unga utsätts för, att jaga drakens svans. Övningen består i att finna ett oskyldigt offer, ta livet av detta och sedan minutiöst, in i minsta detalj, följa förloppet som följer, hur familj, släkt, vänner påverkas, hur polis, sjukvård och myndigheter agerar. Det gäller att studera de ringar på vattnet som en förändring för med sig. Övningen är i sig klinisk, men då det handlar om ett överlagt mord slår det hårt mot den mänsklighet den Besläktade har kvar.

De tre grenarna
Vlad Tepes tre fruar, Anoushka, Mara och Lisette grundade utifrån var sin personlighet och utgångspunkt i Tepes skrifter var sin gren av Orden.
De Svurna av Mysterierna grundades av Lisette. Deras färg är svart och de håller i allt politiskt inom Orden. Deras utmärkande drag är tålmodighet. De stiftar lagarna, upprätthåller diplomatiska kontakter och håller i balansen mellan Yxan och det Döende Ljuset. Titlarna inom Mysterierna är i fallande ordning Orakel, Parlamentariker, Navigatör och Siare.
De Svurna av Yxan grundades Mara och deras färg är röd. Yxan är den militära grenen av Ordo Dracul, de utmärker sig med en hängivenhet för saken, såsom Mara med våld försvarade sin Skapare.
De Svurna av det Döende Ljuset skapades av Anoushka och deras färg är blå. De är den akademiska, vetenskapliga och forskande delen av Orden. De arbetar för att introducera nya Stigar, utveckla dem som redan finns och utsträcka gränserna för vad som är möjligt för den Besläktade naturen.

Drakens Stigar
Stigarna (på engelska Coils) handlar om att utveckla den Besläktade naturen i riktningar som inte tidigare var möjligt. Det handlar om att överkomma eller minska inverkan av delar av den vampiriska naturen. Alla Stigar är bestående, har man en gång genomgått förändringen så är den permanent och kräver ingenting för att vara aktiv. Att genomgå förändringen kallas Chrysalis och genomgås efter ceremonier och meditation då själen blir formbar som lera.
Blodets Stig handlar om att behöva mindre blod för att vakna för natten, dra nytta av blod från djur trots hög blodpotens och att kunna dra mer kraft ur blodet.
Fördärvets Stig handlar om att minska risken för att gå bärsärk på grund av eld och solljus, att kunna vara vaken längre dagtid och slutligen att riskera mindre skada av morgon och kvällsljus.
Odjurets Stig handlar om att behärska sin Best för att minska risken att begå bärsärk, att styra sitt Odjur genom bärsärk och att helt frångå risken att förlora kontrollen för en hel natt.
Det finns givetvis fler stigar, bland annat Köttets Stig och Själens Stig, men särskilt den senare är mycket ovanlig.

Wyrmnästen, Nexus, Leylinjer och Kogaion
Över världen ligger ett rutnät av sträckor, så kallade Leylinjer, upptäckta och observerade i början av artonhundratalet. De utgår från städer, viktiga monument och formationer i naturen, där man kan dra raka linjer genom objekten. I skärningspunkterna av dessa uppstår Nexuspunkter, Wyrmnästen, som innehar flera mystiska och magiska egenskaper, vilket gör dem eftertraktade av Ordens män, som insett att ceremonier och ritualer utförda där gör verkan mycket högre eller lättare att uppnå. Emellertid uppstår konflikter med andra, Cirkeln är intresserade av de magiska företrädena hos ett Näste och Lancea Sanctum finner ofta en sådan plats som särskilt helig. Dessutom finns det andra i natten, magiker och varulvar främst, som av olika anledningar vill lägga beslag på dem, eller förinta dem.
Ibland flyttar sig Wyrmnästena, då Leylinjer byter riktning och då måste man rita nya kartor. De som har det yttersta ansvaret att hålla beståndet under uppsikt och skydda det från inkräktare är en Kogaion, en person som frivilligt trätt tillbaka från kampen, forskningen makten, i syfte att uteslutande ta hand om Nästena. Att umgås med denne kan vara förenat med stor fara, då övriga förbund och andra varelser söker dennes kunskap, ofta förenat med våld och tvång. Orden söker i det längsta hålla sina Kogaion hemliga för utomstående.

Spiritism, demonologi och spöken
Att kanalisera spöken, tala med andar och hålla seanser, var det som öppnade salongerna på artonhundratalet. Snart fick Orden insikt i den större värld, som de på olika sätt kunde påverka eller lära sig av. Först upptäckte de Skymningslandet, som är den etheriella hinna som omger den fysiska världen. Häri fann de spöken och emellanåt andar, ett väsen som inte har sitt ursprung i den fysiska världen, utan Andevärlden. Man teoretiserade och upptäckte snart att det fanns ett Dödsrike bortom Skymningslandet, en plats man kunde besöka via särskilda portaler, en resa som var allt annat än riskfri. Andevärlden kunde nås genom platser där hinnan mellan dimensionerna blivit tunnare, locuspunkter, vilket också har visat sig ge uppmärksamhet från varulvar. Man har även upptäckt genom oerhört gamla skrifter och ristningar väsen sprungna från Inferno, en dimension som motsvarar alla kulturers motsvarighet till det brinnande helvetet. Varelserna därifrån, vilka vi kallar demoner, är mer än villiga att träda in på det fysiska planet, i varje form de kan och de medför gåvor i form av makt, kunskap och inflytande. Vad de begär i utbyte är ofta något litet, men sinistert, det kan också vara hela ens existens. Självklart är Lancea Sanctum mer än lovligt uppbragta över detta bruk av kaosvarelser, som de känner till och har vetskap om sedan två årtusenden. De söker exorcera all förekomst av demoner i vår värld, utan förbehåll.

Auspex
Inom Orden är det närmast ett krav att ha någon kännedom om disciplinen Auspex. Även mycket unga får tillgång till förstärkta sinnen och de äldre kan i allmänhet diskutera avskilt med telepati eller förflytta sitt medvetande med Astral projektion.
Många Drakar har funnit att då flertalet äger förmågan, kan de via små antydningar, ansiktsuttryck och gester tala med varandra utan att yppa ett ljud, vilket ofta är synnerligen användbart i umgänget med företrädare från andra förbund.

Det Stora Arbetet
Den som till fullo förstått Ordens budskap om förändring och gjort det till sitt rättesnöre är redo att ta sig an Det Stora Arbetet. Man kan till en början förvillas att tro att Arbetet bara består i att överkomma hungern, raseriet, våndan av eld och solljus, men det är mer än så. Det handlar om att förstå själva den odöda naturen i sig själv, för att öppna mysteriets portar på vid gavel. Vetenskapen, filosofin och till och med Stigarna är bara verktyg för att nå dit, att bli en veritabel gud bland varelserna på jorden. Vad det exakt är som man kommer att transformeras till, det är det ingen som ännu har något svar på, men det är någonting som är överlägset allt i alla avseende gentemot djur, dödliga och Besläktade.

Väktare
Ordo Dracul innehar ofta mer reliker, ockulta artefakter, skrifter och mystiska föremål än andra grupper och förbund. För att se till att det förblir så finns Väktare till hands för att hålla ägodelarna från andras händer och sinnen. Det räcker ofta inte att återta företeelsen, utan även att radera ut minnet av innehållet. De hjälper även Kogaion att freda Wyrmnästen. En synnerligen besvärlig och tyngande syssla är att leta reda på förrädare och lösmynta medlemmar, för att inskärpa bättring eller eliminera hotet.

Storwyrm
Den som blev edsvuren först i domänen får den ceremoniella titeln Storwyrm. Det är Storwyrmen som håller i ceremonier och protokoll och även om hennes ord inte håller någon egentlig auktoritet lyssnar man i allmänhet till hennes ord.

Bibliotekarie
Varje Ordenshus av rang har ett bibliotek fyllt av märkliga volymer och skrifter. Det är bibliotekariens roll att hålla biblioteket tillgängligt och uppdaterat. Det är även hon som lokaliserar eftersökta verk, som hon ger andra i uppdrag att anskaffa.

Drakens Orden i Linköping
Oklart när i början av artonhundratalet anlände en oansenlig Mekhet vid namn Joakim Rabbe till Linköping. Till en början gjorde han inget väsen av sig, han behandlades som obunden, tills han något ovilligt uppgick i Invictus. I takt med att hans inflytande ökade drogs andra Besläktade till honom och snart hade de sällskap inom förbundet. Herr Rabbe hade sällsamma kunskaper som han delade med sig av till de som följde honom. I slutet av artonhundratalet skapade han en avkomma vilken fick namnet Anton Klimtell, som sändes iväg till andra städer, vilket senare visade sig vara Ordenshus i andra städer, för att lära sig om andra drakar, vetenskap och Stigarna.
Boken Dracula tog en tid att nå Sverige, därför kunde Rabbe förbereda förbundets intåg på scenen. Klimtell kallades tillbaka, den unge Steen fick sköta samtalet utåt med offentligheten, viktiga delar av förbundet flydde staden. Man lierade sig med Cirkeln och lyckades på ett relativt nedtonat sätt presentera sig och försvinna igen från strålkastarskenet. Tidigt väcktes en irritation hos Lancea Sanctum, som såg Ordens beteende som blasfemiskt och Invictus kände sig självklart kränkta i det att man uppburit en förrädare, men gjort var gjort och det var svårt att göra någonting åt situationen utan att riskera våldsamheter. Än i denna natt har Ordo Dracul i staden en skuld till Cirkeln, något de ännu inte krävt in.
Felix Melchior anslöt sig till stadens drakar som tillskott till detta unga huset, med nya kunskaper från främmande städer. Strax efter första världskriget Omfamnade Rabbe Evelin Sparre, som tillskott till akademin.
Man började inom Orden märka av tröttheten hos Joakim Rabbe, därför lät man honom gå i dvala strax innan det andra världskriget. Nu började man också märka av Harald Steens excesser, vad som börjat som ett enkelt ölsjapp med viss erotisk underhållning bytte lokaler och med jämna mellanrum, växte och blev mer intrikat. Rabbes sista ord till Klimtell var att låta Steen hållas, han hade sett i en förutsägelse vad som komma skulle.
Femtiotaletnärmade sig, Klimtell höll Orden i ett fast grepp i riktning mot mer kunskap. Ordenshuset införskaffades mitt i staden i närheten av Domkyrkan, vilket ytterligare retade Lancea Sanctum. Harald Steen lade grunden till sina två ställen, som ännu inte fått sina namn, men arbete påbörjades att gräva under husen. Nosferatu betalades och kommunen mutades, Steen började göra sig känd för den som kunde tillfredställa de mest udda böjelser inom de Besläktades värld.
Klimtells omfattande lobbyarbete gav frukt 1965 då utbildningar i medicin och teknik inrättades och 1969 utropades Linköpings tekniska högskola. Redan 1975 invigdes Linköpings universitetet och Klimtell kunde nöjt konstatera att planerna föll väl i lås. Harald Steen slog upp portarna till nypremiären av Sodom och Gomorra, vilket mottogs av det sexuellt frisläppta sjuttiotalet som en välsignelse. Fröken Rubin kom till efter ett experiment utfört av herr Klimtell, någonting man inte talar öppet om.
Snart växte Orden, Edwin Thulinger uppgick strax efter Rubin i skaran och inledde en skarp karriär.
Under åttiotalet firade Klimtell nästa triumf, Mjärdevi Science Park öppnade till allas förvåning ännu längre bort än universitetet, återigen på en åker. Belackarna fick bita sig i tungan med tiden och Orden hade nu ett finger med i spjutspetstekniken, en nagel i ögat på Invictus. Waldemar Runeberg och Oliver Moltke upptogs i gemenskapen och Orden var någonting att räkna med.
Nittiotalet var ett årtionde av konsolidering, första årtionde på det nya tusendet anlände Solveig Redig och Gottfrid Snygg övergick från Kartianska Rörelsen till Orden.

Titlar
Inom Linköping har man valt att förenkla titlarna en smula internt. Utåt kan man fortfarande ha titlar som Mästare av den Osynliga Hungern och Terrorn och i samarbete med Ordo Dracul från andra städer används givetvis det gamla skicket. Titlarna i staden följer den Kosmpolitiska Riten, vilken är den modernaste av riterna.
De Svurna har även de titlar beroende på vilken grad de uppnått, det är heller ingenting som används internt utan endast i umgänget med andra Ordenshus. Självklart har fortfarande en Svuren högre status gentemot någon som inte Svuren.

En Kandidat har ännu inte lärt sig någon Stig.
En Lärling har lärt sig en till tre Stigar
En Doktor har lärt sig fyra till sex Stigar
En Professor har lärt sig sju till nio Stigar
En Dekan har lärt sig mer än tio Stigar.

Inom Linköpings Drakorden har Kogaion Felix Melchior högst status med titel Professor, tillsammans med Ordens grundare, Joakim Rabbe, som ligger i dvala.
De som kan kalla sig Doktorer är Anton Klimtell och Edwin Thulinger , Evelin Sparre och Oliver Moltke.
Harald Steen, Gottfrid Snygg, Sandra Rubin, Solveig Redig och Waldemar Runeberg innehar titeln av Lärling.
Slutligen har de två trälarna Nedja Sobitoff och Bianca Poroin status som Kandidat.

Att spela Ordo Dracul
Information, kunskap och transcendens, det är vad som är viktigt för en medlem i Orden. Det allmänna förtryck som Invictus gör gällande är snarare ett personligt inom Orden. En mentor utnyttjar sin lärling som i sin tur blir utnyttjad av sin mentor. För att gå vidare i hackordningen måste man göra tjänster, ärenden, experiment, forskning, nästan vad som helst för att stå på sin mentors goda sida. En del mentorer är hyggliga och låter lärlingen få lektioner vartefter tiden går, andra låter lärlingen slava i en månad och delar med sig av sin kunskap först sista natten för kontraktet. Här ser vi en stor skillnad mot Invictus, där man gärna försätter andra i skuld, ger bort pengar, inflytande och blod frikostigt bara för att ha en hållhake. Inom Orden betalar man först innan man får någonting.
Medlemskapet är någonting personligt, man driver inte en gemensam agenda som man gör inom Lancea Sanctum och Kartianska Rörelsen. Och den som är förbundets talesman gör klokt i att behandla dessa uppblåsta egon med varsamhet och samtidigt fasthet, då man i allmänhet går med i Orden av personlig vinning, därför måste talesmannen alltid tala till den snöda vinningen.
Men givetvis kan förbundet visa tänder och slåss för sin rätt, där har vi Maras efterföljare, de Svurna till Yxan. De slåss för Ordens sak och för mer inflytande. Inte sällan är de i konflikt med de Svurna till Mysterierna som önskar gå mer diplomatiskt och politiskt tillväga.
Över allt annat och gentemot de andra är Ordo Dracul mystiker och hemlighetsbärare. Det är oklart vad de vill, vilka syften de har, vilka mål de strävar mot. Detta gör dem farliga och oförutsägbara. Och i sanning har de många hemligheter att vaka över. I deras sökande över kunskap och upplysning kommer de många gånger över information, ritualer och rykten som stammar från en tid långt före dem, som för in dem på riskfyllda, okända vägar. Flera av dem bär på vetande som andra förbund mer än gärna skulle vilja kväsa eller fullkomligt utradera.

Klädsel
Stil är varierad, individuell men passande i någon mån. Självklart uppskattas svart, alltid, men inslag av rött eller blått, eller kanske ett utförande i de färgerna om man är svuren till respektive gren är helt riktigt. Man ser inte ned på den som kommer direkt från Ordenshusets laboratorium i labbrock, bara man inte uppträder blodig, det är en smula ofint. Klimtell har själv visat sig ha en eklektisk smak, likaså Steen, men av olika fåror. Tillhör man Yxan kanske man klär sig lite mer praktiskt i lite mer vida kläder som ger svängrum.

Vad borde man läsa på?
Vi försöker ju låta lajvet vara så enkelt som möjligt, så man utan allt för mycket förkunskaper kan göra en bra rollgestaltning. Men för att krydda sin karaktär och ge lite extra arom till upplevelsen så kan det vara vettigt att ta sig en titt diverse ämnen. För dem som är intresserade av spöken, andar och demoner kan en titt på tv-serier om spökjägare ge lite stoff, Orden använder dock betydligt mer raffinerade metoder. Diverse dokumentärer, gärna konspirationsteoretiska. I verkligheten är det få hemliga sällskap som har något fuffens för sig, i Världen av Mörker är det snarare tvärtom, alla har nästan mörka hemligheter och många av sällskapen tillhör Ordo Dracul. Så en titt på frimurare, Illuminati, Bilderberggruppen med mera är bra att titta på och gärna de rykten som går om dem. Självklart dyrkar frimurarna Baphomet i Världen av Mörker till exempel. Illuminati vill ta över världen och Bilderberggruppen är bara en ny front för gamla sällskap.
Ockult, gamla religioner, demoner, pentagram, tarotkort, spådom, allt och mer därtill är intressant för någon inom det Döende Ljuset. Man tar in alla källor och diskriminerar inte utan att pröva. Några slagningar på Wikipedia så får man flera fina spår att gå vidare med.
Vetenskap av alla de former är intressant, men särskilt sådant som kan påverka dödliga och odödliga kroppar, biologi, medicin, kemi, psykologi, neurovetenskap med mera med mera. Dessutom är man inte främmande att främja typiska ingenjörsprojekt, se bara på Mjärdevi. Det finns heller ingenting som talar emot att man kombinerar teknik med kött, det är dock en oerhört bisarr form av vetenskap, men någon sysslar säkert med det, någonstans.

OFF